TBD Görme Engelliler İçin Çalışma Grubu

Bilgisayarın günlük yaşamı çok kolaylaştırdığı ve insanlar arasında -nerede olurlarsa olsunlar- iletişimi sağladığı hiç kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçektir. Bu dünya üzerinde yaşayan herkesin aynı koşullardan yararlanması, azınlıkta kalan kitlelerin de (görme engelliler gibi) bilişim dünyasına dahil olabilmesi için, bilişim teknolojilerinde  gerekli ayarlamaların yapılması ve görme engellilere yönelik mevcut bilişim imkanlarının kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde görme engelliler için eğitim, özgürlük, özgüven ve iş yapabilirlik kapıları sonuna kadar açılabilecektir.

bilgisayar ve internetin bir görme engelli için bilgiye bağımsız erişim, istihdam, kendi ayakları üzerinde durabilmek anlamına geldiği düşünülürce konunun ne derece önemli olduğu algılanabilecektir.

Yaşamın her alanında karşılaşa geldiğimiz bilgisayar, Türkiyedeki görme engelliler tarafindan yeterince kullanılmamaktadır.

bilişim teknolojisindeki gelişmelerin bir görmeyene bilgisayar kullanabilme olanağını tanımasına karşılık, Türkiye'de bilgisayar kullanabilen görme engelli sayısının bir çok ülkeyle karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldığı görülmektedir.

türkiye'deki Görme engellilerin, bilgisayar kullanımının kendilerine sağlayacağı kolaylıklar konusunda bilgi sahibi olmamaları nedeniyle bu alanda yeterli talep bulunmamaktadır. bunun sonucunda, bilişim teknolojisi alaninda faaliyet gösteren firmalar ürettikleri yazılım/donanımların görme engelliler tarafından kullanılabilirliğini (erişilebilirlik) gözardı etmektedirler. örneğin bilgisayar yazılımlarında fare ile gerçekleştirilen işlemler için klavye kısayol tuşlarının bulunmaması, WEB tasarımcılarının sayfalarında kullandıkları standart dışı özel grafik ve butonlara klavyeden erişimi sağlamamaları, sayfada kullanılan resimler için alternatif, açıklayıcı metinlerin bulunmaması görme engellilerin yararlanabilme imkanlarını kısıtlamaktadır.

görmeyenlerin bilgisayar kullanımını sağlayan teknoloji(sesli ve kabartma erişim teknolojisi) alanında yazılım/donanımların Türkçe desteğinin bulunmaması ya da mevcut çalışmaların yetersiz kalması, yaygın kullanımı önemli ölçüde engellemektedir.

 

türkiye bilişim derneği, yukarıda belirtilen sorunların aşılmasına katkıda bulunmak, türk kamuoyunun dikkatini bu sorunlara çekmek, bu alanda yürütülen dağınık ve bireysel çalışmaları araştırarak eşgüdümü sağlamak amacıyla, dernek çatısı altında  "görme engelliler için bilişim çalışma grubu" oluşturmuştur.

karşılaşılan sorunları "hiç görmeyenler" ve "azgörenler" olmak üzere iki farkli açıdan ele alacak olan çalışma grubunun temel amaçları şunlardır:

1. tanıtım programları, sohbet ve tartışma toplantıları, bilgilendirme seminerleri düzenlemek suretiyle görme engellileri bilinçlendirerek bilgisayar kullanımına teşvik etmek, bilişim alanında görme engelliler için mevcut imkanları bu tür etkinliklerle duyurmak;

2. görme engellilerin meslek hayatları, günlük yaşantıları ve rehabilite edilmeleri açısından, bilişim teknolojilerinden yararlanabilmelerini kolaylaştırıcı yazılım ve donanımları araştırmak; yurtiçi ve yurtdışındaki teknolojik gelişmeleri izleyerek sonuçlarını değerlendirmek;

3. yazılım ve donanım bakımından ihtiyaçları belirleyici çalışmalar yapmak; görme engellilerin yararlanabileceği mevcut yazılımlardaki  erişilebilirliği inceleyerek gerçek ve tüzel kişilere çözüm önerilerinde bulunmak;

4. kurum-kuruluş, dernek, vakıf v.b. tarafından bilişim teknolojisi ile ilgili olarak planlanacak görme engellileri ilgilendiren proje ve çalışmalarda ilgili birimlere destek vermek, işbirliği yapmak;

5. görme engellilerin internet kullanımında karşılaştıkları sorunları ve çözümlerini ilgililere iletmek; bu sorun ve çözümleri çeşitli platformlarda duyurarak kamuoyu oluşturulmasını sağlamak;

6. görme engellilerle ilgili kurum-kuruluş, dernek, vakıf v.b. tarafından yürütülen çalışmalarda bilgisayar desteğinin ve bilgisayar eğitiminin (okur-yazarlığının) arttırılması yönünde teşvik edici çalışmalar yapmak;

7. görme engelliler için haberleşme mail listesi oluşturarak bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmak, bu mail listesi sayesinde özellikle bilişim konularında kişiler arasında bilgi alışverişini sağlamak;

8. internet üzerinde web sayfası oluşturarak görme engellileri sosyal, kültürel ve teknik yönleriyle kamuoyuna tanıtmak; web sayfasında bilişim teknolojileri ve özel bilgisayar programları hakkında bilgiler vermek.

 

   22 Nisan 2000 tarihinde oluşturulan, ancak üyelerinin farklı illerde olduğundan dolayı bir türlü işlerlik kazanamayan çalışma grubu kurularak çalışmalarına başlamıştır. Anılan tarihte kurulması kararlaştırılan E-posta ve web sitesi hala hazırda bulunup hizsmet vermeye devam etmektedir.Yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar liste üyelerine duyurularak katılımları, destekleri beklenecektir.

   Yukarıdaki amaçlar etrafında toplanan çalışma grubu üyeleri ise aşağıdadır;

   TBD Merkez yönetim Kurulu Üyeleri:

   Ahmet Ayvalı, Mustafa Akgül- Çalışma grubu eşgüdüm sorumları,

   Aykut Engüçlü: Çalışma grubu başkanı,

   Işıl Haberal: Çalışma grubu koordinatörü,

   İbrahim Elibal: Tam görmeyenlerle ilgili Bilişim Araştırma Geliştirme sorumlusu

   Alpay Birer: Az görenlerle ilgili Bilişim Araştırma Geliştirme sorumlusu

   Lütfiye Kelleci: Halkla ilişkiler sorumlusu.                                          

Ana Sayfaya Dön     Yazılar Sayfasına dön

%%%% %%% %%%